مديران گروه مرکز آموزش علمي کاربردي بنياد شهيد و امور ايثارگران استان قزوين

نام و نام خانوادگي: حسين يوسفي

تحصيلات: کارشناس ارشد فناوري اطلاعات

مديرگروه رشته: نرم افزار برنامه سازي کامپيوتري

زمان پاسخگويي: روزهاي زوج 16:30 الي 17:30

         

نام و نام خانوادگي: مهدي خراساني

تحصيلات: کارشناس ارشد حقوق

مديرگروه رشته: حقوق ثبتي

زمان پاسخگويي: شنبه ها 17 الي 19

نام و نام خانوادگي: ندا کعبه

تحصيلات: کارشناس ارشد الهيات و معارف اسلامي

مديرگروه رشته: تربيت مربي قرآن کريم

زمان پاسخگويي: شنبه ها 16:30 الي 17

 

نام و نام خانوادگي: حميدرضا آقاجاني

تحصيلات: کارشناس ارشد مديريت امور فرهنگي

مديرگروه رشته: امور فرهنگي

زمان پاسخگويي: سه شنبه ها 16 الي 18

نام و نام خانوادگي: متين السادات نصري

تحصيلات: کارشناس ارشد روانشناسي

مديرگروه رشته: مددکاري اجتماعي - خانواده

زمان پاسخگويي: چهارشنبه ها 16 الي 18

 

نام و نام خانوادگي: جمشيد خداياري

تحصيلات: دکتراي مديريت

مديرگروه رشته: حسابداري مالي و دولتي

زمان پاسخگويي: سه شنبه ها 15 الي 20

 

ما را دنبال کنید در